Prijava štete - PIP

podijeliti

Osiguranje platne kartice i osobnih stvari

Naputak za prijavu štete

Sva dokumentacija potrebna za prijavu osiguranog slučaja mora biti priložena na hrvatskom jeziku u izvorniku ili ovjerenim preslikama. Navedene dokumente potrebno je dostaviti na našu adresu, osobno ili poštom.


BNP Paribas Cardif osiguranje d.d.

Ivana Lučića 2a / 4. kat
HR-10000 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 5393 110
Faks +385 (0)1 5393 111


Obrazac za prijavu osiguranog slučaja: