Prigovori / pritužbe

podijeliti

Naputak za prijavu prigovora

Ugovaratelj osiguranja, osiguranik ili korisnik iz ugovora o osiguranju mogu podnijeti pritužbu/prigovor koji se odnosi na pružanje usluga osiguranja odnosno izvršenje obveza iz ugovora o osiguranju. Pritužba/prigovor se može podnijeti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja odluke BNP Paribas Cardif osiguranja d.d. ili od dana saznanja za razlog pritužbe/prigovora. Pritužbom/prigovorom se smatra izjava nezadovoljstva upućena Društvu kao Osiguratelju od strane osiguranika, ugovaratelja osiguranja ili korisnika iz ugovora o osiguranju koja se odnosi na pružanje usluga osiguranja odnosno izvršenje obveze iz ugovora o osiguranju.

Pritužba/prigovor može biti podnesena zbog:

1. postupanja društva za osiguranje odnosno osobe koja za Društvo obavlja poslove zastupanja u osiguranju;
2. odluke Društva u vezi s ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju;
3. postupanja Društva u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju.

Pritužba/prigovor se dostavlja u pisanom obliku s naznakom "PRITUŽBA" na jedan od sljedećih načina:

1. dostavom na adresu sjedišta osiguratelja: BNP Paribas Cardif osiguranje d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A;
2. e-mailom na adresu: osiguranje@bnpparibas.com;
3. telefaksom na broj 01 5393 111;
4. usmenom izjavom na zapisnik kod osiguratelja na adresi sjedišta osiguratelja u Zagrebu.

Pritužba/prigovor treba sadržavati:

1. ime, prezime i adresu podnositelja pritužbe/prigovora koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno tvrtku, sjedište, ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe/prigovora koji je pravna osoba,
2. jasne razloge pritužbe/prigovora i zahtjeve podnositelja,
3. dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe/prigovora kada ih je moguće priložiti, isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba/prigovor podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
4. datum podnošenja pritužbe/prigovora i potpis podnositelja pritužbe/prigovora odnosno osobe koja ga zastupa,
5. punomoć za zastupanje, kada je pritužba/prigovor podnesena po punomoćniku.

 

Odluka i obrazloženje će biti priopćeni ovlaštenom podnositelju pritužbe/prigovora  u roku ne dužem od 15 dana od dana kada je Osiguratelj primio pritužbu/prigovor. Eventualno prekoračenje rokova Osiguratelj će stranci najaviti pismeno, uz obvezatno navođenje razloga kašnjenja.